Salgs- og leveringsbetingelser 

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser for andersen & nielsen as træder i kraft ved accept af ordrebekræftelsen med mindre anden skriftlig aftale med parterne er indgået. 

PRISER

Gældende pris vil fremgå af ordrebekræftelsen. Priser i trykte prislister og på andersen & nielsens ejede websites er uforbindende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl i både trykt og online materiale.

Alle varer påføres et miljøbidrag i det omfang, de falder ind under reglerne i Miljøstyrelsens direktiv om bortskaffelse af elektronik. 

TILBUD

Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende to uger fra tilbuddets dato. Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af andersen & nielsens standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. 

Ved angivelse af faste tlbud er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn til accept- og leveringsfrist.

EJENDOMSFORBEHOLD

andersen & nielsen forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt fuldt ud. 

Produktionsudstyr, tegninger, specifikationer og lign. som er udleveret af andersen & nielsen før eller efter aftalens indgåelse, forbliver andersen & nielsens ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

ÆNDRING/ANULLERING

Ændring eller annullering af ordre kan kun accepteres for lagerførte produkter. 

LEVERING

Hvis intet andet er aftalt, pålægges alle leveringer af varer op til kr. 3.000,00 ekskl. moms et fragttillæg på kr. 115,00 ekskl. moms. Overskrider købesummen kr. 3.000,00 ekskl. moms, sker leverancen uden omkostning for køber. Leveringstiden på lagervarer er 1-2 hverdage. For varer der ikke er på lager, oplyses estimeret leveringstid ved ordreafgivelse.

Varer, der afhentes direkte på andersen & nielsens lager uden forudgående bestilling, hvor ordren skal oprettes i afhentningsøjeblikket, pålægges et håndteringsgebyr på kr. 150,00 ekskl. moms.

Ordrer der indgår inden kl. 14.00 leveres normalt først-kommende hverdag, såfremt varen er lagerført.

Levering sker ab andersen & nielsens lager. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko.

Leveringstidspunktet er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på købers specifikationer af varen ved ordreafgivelsen. Forsinket levering giver ikke køber ret til at hæve handlen, medmindre denne har rettet skriftlig henvendelse til andersen & nielsen om at berigtige forholdet, og andersen & nielsen herefter har undladt at levere varen inden for rimelig tid. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne påskønnes rimeligt.

andersen & nielsen påtager sig ikke erstatningsansvar for forsinkede leverancer. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end tre måneder, skal andersen & nielsen dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud

RETURVARER

Varetages kun retur efter forudgående aftale og kun ved forevisning af original faktura. Varen skal være påført andersen & nielsens returvarenummer før den kan modtages på andersen & nielsens lager. Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original emballage. Varer der specielt er produceret eller skaffet hjem til kunden tages ikke retur.

Det fremgår af andersen & nielsens hjemmeside om varen er en bestillings- eller skaffevarer. Returvarer fratrækkes et minimumsgebyr på 20% eller min. kr. 100,00. 

MANGLER OG REKLAMATION

andersen & nielsen hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end andersen & nielsen eller for slid og brug.

Når varen er modtaget, skal køber inden for 5 hverdage fra modtagelse sikre sig, at de modtagne varer er mangelfrie. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give andersen & nielsen skriftlig besked herom samt anføre, hvori manglen består. 

Reklamationer og servicesager bliver ikke behandlet før en online serviceanmeldelse, der findes på vores hjemmesider, er udfyldt.

BETALING

Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Vores standardbetingelser er netto kontant + 8 dage.

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er andersen & nielsen berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag. Renten udgør Nationalbankens diskonto + 8% i forbrugerforhold og 2% pr. påbegyndt måned i erhvervsforhold. Ved betaling er køber ikke berettiget til at modregne krav på andersen & nielsen, som ikke er skriftligt anerkendt af andersen & nielsen og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 

Hvis køber ikke er i stand til at vedligeholde betalingsbetingelserne, eller andersen & nielsen ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse. Ved misligholdelse af betaling forfalder hele udeståendet til betaling, uanset aftalt kredittid.

PRODUKTANSVAR

andersen & nielsen hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. andersen & nielsens ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand. andersen & nielsen fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produktet fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af andersen & nielsen, medmindre skaden kan henføres til andersen & nielsens produkt. 

Er der foretaget forandring på varen, eller er den bygget ind sammen med andre produkter uden andersen & nielsens samtykke, fritages andersen & nielsen for forpligtelsen. 

Et erstatningsansvar over for andersen & nielsen kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Såfremt andersen & nielsen måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at holde andersen & nielsen skadesløs i samme omfang, som andersen & nielsen ovenfor har begrænset sit ansvar. 

FORCE MAJEURE OG VÆRNETING

andersen & nielsen hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for andersen & nielsens kontrol, og som er egnet til at forsinke eller forhindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere at de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den såkaldte udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. 

Ved uoverensstemmelser skal parterne i mindelighed søge at afklare disse. Såfremt der ikke kan opnås enighed, afgøres uoverensstemmelsen mellem parterne ved domstolene efter dansk ret.